REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 13.09.2021 r. 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest spółka Homes Factory Poland Sp. z o.o. KRS: 0000882023, NIP: 9662147149, REGON: 38811063000000, Rok założenia: 2021, 15-113 Białystok , gen. W. Andersa 38 (woj. podlaskie)

(zwana dalej „Organizatorem”). 

 

 1. Fundatorem nagród jest Organizator. 

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

 

 1. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

 

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/hauserhomespoland (zwanej dalej “Fanpage”). 

 

 1. Konkurs ma na celu promocję wypoczynku na Podlasiu w domku mobilnym Hauser Homes produkcji firmy Homes Factory Poland.

 

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU 

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”). 

 

 1. Uczestnik oświadcza, że 
 • a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 
 • b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
 • c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 
 • d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 
 • e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 

 • 3. NAGRODA 

 

 1. W Konkursie przewidziano nagrody za wzięcie udziału w konkursie.

 

 1. Użytkownik akceptuje fakt, iż Nagroda główna zostanie rozegrana wśród Uczestników w sposób losowy.

 

 1. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. 

 

 1. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 

 

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

 

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 1. Konkurs trwa od dnia 15 września 2021 r. od godz. 10:00 do dnia 30 września 2021 r. do godz. 10:00. 

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 
 • a. oznaczenie użytkownika serwisu Facebook.com z którym Uczestnik chciałby(łaby) spędzić weekend w domku Hauser Homes (pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/hauserhomespoland)
 • b. pozostawienie komentarza dlaczego chciałby spędzić weekend w miejscu w którym usytuowany jest domek letniskowy (pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/hauserhomespoland)
 • c. polubienie i udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu (profil musi być publiczny) oraz polubienie profilu organizatora i partnera konkursu.
 • d. Organizator nie ingeruje i nie bierze odpowiedzialności za komentarze pozostawione o tematyce innej, niż przewiduje konkurs.
 • e. Organizator sprawdza zgodność pozostawionych komentarzy zgodnie z regulaminem. Jeśli one nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć je z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu, 
 • f. Każda z odpowiedzi konkursowych pozostanie pod postem konkursowym do końca trwania konkursu, 
 • g. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, 
 • i. po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy Konkursowych pozostawionych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jeden) zwycięski komentarz w sposób losowy według opinii pracowników firmy Homes Factory Poland
 • h. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może pozostawić tylko 1 (jeden) komentarz 
 • i. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 10 października 2021 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora. 

 

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

 

 1. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej oraz ciekawości i oryginalności komentarza oraz prawidłowości wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

 

 1. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę. 

 

 1. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: biuro@homesfactory.pl, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 1 listopada 2021 r. do godziny 10:00.
 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 1. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 10 listopada 2020 r. do godziny 10:00 wiadomości o chęci odebrania nagrody. 

 

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

 

 1. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7, lub nagrody zostaną dostarczone osobiście przez pracownika Homes Factory Poland w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród. 

 

 1. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej lub zostaną dostarczone osobiście przez pracownika Homes Factory Poland na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator. 

 

 1. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

 

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

 

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 
 • a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 
 • b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 
 • c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 
 • d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
 • e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagródy wyróżnionemu Uczestnikowi. 

 

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

 

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

 • 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród. 

 

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

 1. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 60 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu. 

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 r. i obowiązuje do 30 listopada 2021 r. 

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/hauserhomespoland

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).